Mold Damage and Life cycle prediction | เมื่อไรโมลด์จะเสียหายและกี่ช๊อตแม่พิมพ์จะหมดอายุ

30.Jaunar 2019

        มีคำถามว่า แม่พิมพ์การันตีที่กี่ไซเคิ้ล กี่ช๊อต (number of shot) หรือ แม่พิมพ์จะเกิดความเสียหายเมื่อใช้งานไปได้นานแค่ไหน

การที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างมีเหตุมีผลมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายประการดังที่ทราบกันดี โดยทั่วไปแล้วนั้นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
จากโมลด์เมกเก้อร์ การประเมินอายุแม่พิมพ์เกิดจากประสปการณ์ของโมลด์เม้กเก้อร์ซึ่งมีรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์เป็นองค์
ประกอบหลัก

 

       การทำนายความเสียหายที่จะเกิดกับแม่พิมพ์ มีการพูดถึงมากขึ้นในการซื้อขายแม่พิมพ์ เนื่องจากหากแม่พิมพ์เสียหายใน

ระหว่างช่วงเวลาการันตี สิ่งที่ประเมินไม่ได้คือการสูญเสียเวลาจากการหยุดการผลิต

การทำนายความเสียหายที่สามารถประเมินได้จากการออกแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ การกำหนดกระบวนการฉีดพลาสติก แรงปิดที่ใช้ปิดแม่พิมพ์(Clamping force) การวิเคราะห์ความร้อนที่แปรเปลี่ยนรวดเร็ว (Transient temperature) โดยเฉพาะกระบวนการฉีดพลาสติกที่ใช้อุณหภูมิแม่พิมพ์สูง หรือ เป็นแบบแม่พิมพ์ร้อนเย็นแบบฉับพลันเช่นในแม่พิมพ์แบบ Rapidly Heat and Cool cycle  การวิเคราะห์การวิเคราะห์การโก่งของคอร์(Core shift) การวิเคราะห์อิทธิพลของแรงปิดแม่พิมพ์(Clamping force) การวิเคราะห์ความเค้นของแม่พิมพ์และการวิเคราะห์ความล้า(Fatigue) สิ่งเหล่านี้นำไปสู่เครื่องมือใหม่เพื่อการวิเคราะห์ความล้าของแม่พิมพ์ อันเป็นเรื่องของความเสียหายเชิงโครงสร้าง ก่อให้เกิดความล้มเหลวของแม่พิมพ์เนื่องจากโหลดภาระที่เป็นรอบแบบซ้ำๆ(Cyclic) ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการฉีด จนสามารถใช้เครื่องมือ CAE Simulation software ในการทำนายความเสียหายดังกล่าวได้.

 

     Software Autodesk Simulation Moldflow Insight (ASMI) เป็นโปรแกรมด้าน CAE simulation สำหรับกระบวนการฉีดพลาสติกและคอมเพรสชั่นโมลดิ้งโดยเฉพาะที่พัฒนามายาวนานถึง 40 ปี นอกจากความสามารถ ด้านการฉีดพลาสติกแล้วนั้น Autodesk Moldflow Insight ก็ได้พัฒนาความสามารถเพื่อทำนายความล้าและความเสียหายของแม่พิมพ์ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชื่อ Xiaoshi Jin ที่ปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรนักวิจัยอยู่กับ Autodesk Inc.ในสหรัฐอเมริกา Xiaoshi Jin เคยทำงานกับ C-MOLD ในปี1992 จนมาเป็น Moldflow ในปี 2000 และเป็นส่วนหนึ่งของ Autodesk Inc. .ในปี 2009  Xiaoshi Jin เรียนจบปริญญาเอก (Ph.D.) ในปี 1992 ในสาขา Injection molding simulation จาก University of Glasglow; USA, และมีความเชี่ยวชาญใน Moldflow ; Flow, Fiber, Warp และ การวิเคราะห์ความเค้น (Stress analyses)

      Software Autodesk Simulation Moldflow Insight (ASMI) สามารถที่จะระบุว่าแม่พิมพ์จะเกิดความเสียหายขึ้นจากการใช้งานภายใต้คอนดิชั่นที่กำหนดหรือไม่ และหากพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น Moldflow จะระบุตำแหน่งที่จะเกิดความเสียหายของแม่พิมพ์ที่จะเกิดขึ้นและระบุจำนวนไซเคิ้ลที่จะเกิดความเสียหายขึ้นก่อนและหลังให้ทราบ.

ตัวอย่างการตั้งค่าในการวิเคราะห์ความเค้นและความล้าใน Moldflow

         

      


+++ For more information please call 0813485021  or  061 7386033 |  Email To : technical-support@fluent.co.th +++

Visitors: 23,327